ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Поступальне вдосконалення  загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями,  на  формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

      Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості. Компетентісний підхід до освіти передбачає   вміння на основі знань вирішувати проблеми, які виникають у різних життєвих   ситуаціях.     

       Найбільш універсальними, ключовими  є компетентності, яких потребує сучасне життя. Вони конкретизуються на рівні освітніх галузей і навчальних предметів для кожного рівня навчання. Перелік ключових  компетентностей визначається на основі цілей загальної середньої освіти та основних видів діяльності учнів, які сприяють оволодінню соціальним досвідом,  навичками життя й практичної діяльності в суспільстві.  Їх формування здійснюється в рамках кожного навчального предмета.                                                                                                        

  Компетентність як інтегрований результат навчальної діяльності учнів формується передусім на основі опанування змісту загальної середньої освіти. Виявити рівень такого опанування покликане оцінювання. Додаємо критерії оцінювання, за якими наші педагоги оцінюють учнів.

Критерії оцінювання видів роботи з предмету Українська мова

Критерії оцінювання з предмету Українська література

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови та української літератури

Критерії оцінювання з предметів Іноземні мови

Критерії оцінювання з предмету Математика

Критерії оцінювання з предмету Фізики та Астрономії

Критерії оцінювання з предмета Історія

Критерії оцінювання з предмету Громадянська освіта

Критерії оцінювання з предмету Правознавство

Критерії оцінювання з предмета Зарубіжна література

Критерії оцінювання з предмета Географія

Критерії оцінювання з предмета Біологія

Критерії оцінювання з предмета Хімія

Критерії оцінювання 1 клас НУШ

Критерії оцінювання 3 клас НУШ

Критерії оцінювання 4 клас

Критерії оцінювання з предмета Образотворче мистецтво

Критерії оцінювання з предмета Трудове навчання/технології

Критерії оцінювання з предмету Інформатика